सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)

Subject : Marathi

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता २ री Download Download
2. इयत्ता ३ री Download Download
3. इयत्ता ४ थी Download Download
4. इयत्ता ५ वी Download Download
5. इयत्ता ६ वी Download Download
6. इयत्ता ७ वी Download Download
7. इयत्ता ८ वी Download Download
8. इयत्ता ९ वी Download Download
9. इयत्ता १० वी Download Download

Subject : English

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड Test 1 Test 2 Test 3
1. इयत्ता २ री Download Download Test 1 Download Test 2 Download Test 3 Download
2. इयत्ता ३ री Download Download Test 1 Download Test 2 Download Test 3 Download
3. इयत्ता ४ थी Download Download Test 1 Download Test 2 Download Test 3 Download
4. इयत्ता ५ वी Download Download Test 1 Download Test 2 Download Test 3 Download
5. इयत्ता ६ वी Download Download Test 1 Download Test 2 Download Test 3 Download
6. इयत्ता ७ वी Download Download Test 1 Download Test 2 Download Test 3 Download
7. इयत्ता ८ वी Download Download Test 1 Download Test 2 Download Test 3Download
8. इयत्ता ९ वी Download Download Test 1 Download Test 2 Download Test 3 Download
9. इयत्ता १० वी Download Download Test 1 Download Test 2 Download Test 3 Download

Subject : Maths

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता २ री Download Download
2. इयत्ता ३ री Download Download
3. इयत्ता ४ थी Download Download
4. इयत्ता ५ वी Download Download
5. इयत्ता ६ वी Download Download
6. इयत्ता ७ वी Download Download
7. इयत्ता ८ वी Download Download
8. इयत्ता ९ वी Download Download
9. इयत्ता १० वी Download Download

Subject : Science

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता ३ री Download Download
2. इयत्ता ४ थी Download Download
3. इयत्ता ५ वी Download Download
4. इयत्ता ६ वी Download Download
5. इयत्ता ७ वी Download Download
6. इयत्ता ८ वी Download Download
7. इयत्ता ९ वी Download Download
8. इयत्ता १० वी Download Download
- - -

Subject : Social Science

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता ३ री Download Download
2. इयत्ता ४ थी Download Download
3. इयत्ता ५ वी Download Download
4. इयत्ता ६ वी Download Download
5. इयत्ता ७ वी Download Download
6. इयत्ता ८ वी Download Download
7. इयत्ता ९ वी Download Download
8. इयत्ता १० वी Download Download
- - -

Subject : Marathi Second Language

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता २ री Download Download
2. इयत्ता ३ री Download Download
3. इयत्ता ४ थी Download Download
4. इयत्ता ५ वी Download Download
5. इयत्ता ६ वी Download Download
6. इयत्ता ७ वी Download Download
7. इयत्ता ८ वी Download Download
8. इयत्ता ९ वी Download Download
9. इयत्ता १० वी Download Download

Medium : English

Subject : Science

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता ३ री Download Download
2. इयत्ता ४ थी Download Download
3. इयत्ता ५ वी Download Download
4. इयत्ता ६ वी Download Download
5. इयत्ता ७ वी Download Download
6. इयत्ता ८ वी Download Download
7. इयत्ता ९ वी Download Download
8. इयत्ता १० वी : भाग १ Download Download
9. इयत्ता १० वी : भाग २ Download Download

Subject : Maths

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता २ री Download Download
2. इयत्ता ३ री Download Download
3. इयत्ता ४ थी Download Download
4. इयत्ता ५ वी Download Download
5. इयत्ता ६ वी Download Download
6. इयत्ता ७ वी Download Download
7. इयत्ता ८ वी Download Download
8. इयत्ता ९ वी Download Download
9. इयत्ता १० वी Download Download

Subject : English (Higher Level)

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता २ री Download Download
2. इयत्ता ३ री Download Download
3. इयत्ता ४ थी Download Download
4. इयत्ता ५ वी Download Download
5. इयत्ता ६ वी Download Download
6. इयत्ता ७ वी Download Download
7. इयत्ता ८ वी Download Download
8. इयत्ता ९ वी Download Download
9. इयत्ता १० वी Download Download

Hindi

Subject : Hindi Language

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता ६ वी Download Download
2. इयत्ता ७ वी Download Download
2. इयत्ता ८ वी Download Download
3. इयत्ता ९ वी Download Download
4. इयत्ता १० वी Download Download

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता २ री Download Download
2. इयत्ता ३ री Download Download
3. इयत्ता ४ थी Download Download
4. इयत्ता ५ वी Download Download
5. इयत्ता ६ वी Download Download
6. इयत्ता ७ वी Download Download
7. इयत्ता ८ वी Download Download

Medium : Urdu

Subject : Urdu Language

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता २ री Download Download
2. इयत्ता ३ री Download Download
3. इयत्ता ४ थी Download Download
4. इयत्ता ५ वी Download Download
5. इयत्ता ६ वी Download Download
6. इयत्ता ७ वी Download Download
7. इयत्ता ८ वी Download Download
8. इयत्ता ९ वी Download Download
9. इयत्ता १० वी Download Download

Subject : Social Science

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता ३ री Download Download
2. इयत्ता ४ थी Download Download
3. इयत्ता ५ वी Download Download
4. इयत्ता ६ वी Download Download
5. इयत्ता ७ वी Download Download
6. इयत्ता ८ वी Download Download
7. इयत्ता ९ वी Download Download
8. इयत्ता १० वी Download Download
- - -

Subject : Maths

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता २ री Download Download
2. इयत्ता ३ री Download Download
3. इयत्ता ४ थी Download Download
4. इयत्ता ५ वी Download Download
5. इयत्ता ६ वी Download Download
6. इयत्ता ७ वी Download Download
7. इयत्ता ८ वी Download Download
8. इयत्ता ९ वी Download Download
9. इयत्ता १० वी Download Download

Subject : Science

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता ३ री Download Download
2. इयत्ता ४ थी Download Download
3. इयत्ता ५ थी Download Download
4. इयत्ता ६ वी Download Download
5. इयत्ता ७ वी Download Download
6. इयत्ता ८ वी Download Download
7. इयत्ता ९ वी Download Download
8. इयत्ता १० वी Download Download

Subject : Marathi Composite

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता ४ थी Download Download
2. इयत्ता ५ वी Download Download
3. इयत्ता ६ वी Download Download
4. इयत्ता ८ वी Download Download
5. इयत्ता ९ वी Download Download
6. इयत्ता १० वी Download Download

Subject : Hindi Composite

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता ९ वी Download Download
2. इयत्ता १० वी Download Download
- - -

Subject : Arabic Composite

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1. इयत्ता ९ वी Download Download
2. इयत्ता १० वी Download Download