gm

इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी (२०२२-२३)

माध्यम : मराठी

अनु. क्र. विषय डाउनलोड
1. विज्ञान : भाग १ Download Download
2. विज्ञान : भाग २ Download Download
3. गणित : भाग १ Download Download
4. गणित : भाग २ Download Download
5. कुमारभारती Download Download
6. इंग्रजी : तृतीय भाषा Download Download
7. इतिहास व राज्यशास्त्र Download Download

Medium : English

Sr.No. Subject Download
1. गणित : भाग १ Download Download
2. गणित : भाग २ Download Download
3. इंग्रजी : प्रथम भाषा Download Download
4. इतिहास व राज्यशास्त्र Download Download
5. विज्ञान : भाग १ Download Download
6. विज्ञान : भाग २ Download Download
7. भूगोल Download Download