NSQF अंतर्गत व्यावसायिक विषयांचा २५ % कमी करण्यात आलेल्या पाठ्यक्रमाबाबत

NSQF अंतर्गत व्यावसायिक विषयांचा २५ % कमी करण्यात आलेल्या पाठ्यक्रमाबाबत