महाराष्ट्र शासन

सूचना

संकलित मूल्यमापन २ चाचणी २०१७-१८

शासन निर्देशांप्रमाणे २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील संकलित मूल्यमापन २ चाचणीचे आयोजन हे राज्यस्तरावरून करण्यात येणार नसल्याचे तथापि शाळांनी २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील संकलित मूल्यमापन २ चाचणी त्यांच्या मूल्यमापनाच्या नियोजनाप्रमाणे शाळास्तरावर घेणेबाबत महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणामार्फत कळविण्यात आले होते.

तथापि महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाकडे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांकडून/ शाळांकडून संदर्भासाठी संकलित मूल्यमापन २ चाचणीच्या प्रश्नपत्रिकांची मागणी सातत्याने केली जात आहे. यामुळे ज्या शाळांना राज्यस्तरावर तयार केलेल्या संकलित मूल्यमापन २ चाचणीच्या प्रश्नपत्रिका संदर्भांसाठी वापरावयाच्या आहेत ते स्वेच्छेने www.maa.ac.in या वेबसाईटवरून सदर प्रश्नपत्रिका व शिक्षक सूचनापत्र डाऊनलोड करून वापरू शकतात.

संकलित मूल्यमापन २ चाचणी २०१७-१८ चे गुण सरल मध्ये भरण्यात येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

डॉ.सुनिल मगर
संचालक,
महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे