उर्दू माध्यम शैक्षणिक दिनदर्शिका

उर्दू माध्यम शैक्षणिक दिनदर्शिका : २०२१

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड
1.
इयत्ता १ ली [उर्दू माध्यम]
2.
इयत्ता २ री [उर्दू माध्यम]
3.
इयत्ता ३ री [उर्दू माध्यम]
4.
इयत्ता ४ थी [उर्दू माध्यम]
5.
इयत्ता ५ वी Sem I [उर्दू माध्यम]
6.
इयत्ता ५ वी Sem II [उर्दू माध्यम]
7.
इयत्ता ६ वी [उर्दू माध्यम]
8.
इयत्ता ७ वी [उर्दू माध्यम]
9.
इयत्ता ८ वी [उर्दू माध्यम]
10.
इयत्ता ९ वी [उर्दू माध्यम]
11.
इयत्ता १० वी [उर्दू माध्यम]

शैक्षणिक दिनदर्शिका : माहे :- डिसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१ [उर्दू माध्यम]

  इयत्ता १ ली ते १० वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता १ ली [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता २ री [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता ३ री [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता ४ थी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता ५ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता ६ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता ७ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता ८ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता ९ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता १० वी [उर्दू माध्यम]

शैक्षणिक दिनदर्शिका : माहे :- सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२० [उर्दू माध्यम]

  शैक्षणिक दिनदर्शिका : माहे :- सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२० [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता १ ली [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता २ री [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ३ री [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ४ थी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ५ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ६ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ७ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ८ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ९ वी [उर्दू माध्यम]
  इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता १० वी [उर्दू माध्यम]