राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२३ - मसुदा प्रत - अभिप्राय नोंदवा

पायाभूत स्तर : राज्य अभ्यासक्रम आराखडा मसुदा २०२३ वर प्रतिक्रिया देणेसाठी मुदतवाढ | Download Download
पायाभूत स्तर राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2023 मसुद्याबाबत निवेदन | Download Download
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2023 | Download Download