शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम

  • Download

    इयत्ता १ ली ते ८ वी

  • Download

    इयत्ता ९ वी ते १० वी

  • Download

    इयत्ता ११ वी ते १२ वी