शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम

 • Download

  इयत्ता नववी व इयत्ता दहावी विषय योजना  व सुधारित मूल्यमापन योजना

 • Download

  माध्यमिक स्तर इ.९ वी व इ.१० वी अभ्यासक्रम/पाठ्यक्रम Reduction/ Non Evaluative portion गणित भाग १ व भाग २  सुधारित यादी

 • Download

  इयत्ता अकरावी व बारावी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना

 • Download

  इ.१२ वी अभ्यासक्रम/ पाठ्यक्रम Reduction/ Non Evaluative portion तत्वज्ञान सुधारित यादी

 • Download

  इयत्ता १ ली ते ८ वी

 • Download

  इयत्ता ९ वी ते १० वी

 • Download

  इयत्ता ११ वी ते १२ वी